REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOOKARTYOU.COM

(Pobierz regulamin PDF)

(Pobierz załącznik 1 ZWROT)

(Pobierz załącznik 2 WYMIANA)

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOOKARTYOU.COM

 

Sklep Internetowy LOOKARTYOU.COM  działający pod adresem http://www.lookartyou.com  jest serwisem prowadzonym przez:


Look Art You Arkadiusz Migdał z siedzibą we Wrocławiu 51-169, ul. Lekcyjna 154, NIP 649-164-85-11, REGON 368354483.

Adres korespondencyjny: Look Art You Arkadiusz Migdał, ul. Lekcyjna 154, 51-169 Wrocław,
Adres  e-mail: office@lookartyou.com
Numer telefonu: +48 503 399 519

§ 1
Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1.       KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.       PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 3.       TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym lookartyou.com.
 4.       ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 5.       KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.lookartyou.com, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 6.       UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 7.       UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8.       LOKAL PRZEDSIĘBIORCY miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomościami, w których Look Art You Arkadiusz Migdał z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Zwycięstwa 10, prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 10.
 9.       TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 10.    TREŚCI CYFROWE oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11.    USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 12.    USŁUGODAWCA (SpRZEDAWCA/SKLEP) oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Look Art You Arkadiusz Migdał z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Zwycięstwa 10,
 13.    USŁUGOBIORCA (KLIENT/KUPUJĄCY) oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną, a w szczególności dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 14.    BON PREZENTOWY Lookartyou.com oznacza elektroniczny bon towarowy o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez sklep internetowy LOOKARTYOU.COM na okaziciela, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w sklepie wydawcy.
 15.    GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 16.    RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 17.    KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 18.    RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.       Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez LOOK ART YOU z siedzibą w Gliwicach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego lookartyou.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2.       Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3.       Sklep internetowy lookartyou.com zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.lookartyou.com  i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
 •           umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego lookaartyou.com za pomocą koszyka zamówień,
 •           umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny lookartyou.com), za pomocą koszyka zamówień (w przypadku udostępnienia takiej opcji na stronie lookartyou.com),
 •           umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego lookartyou.com na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,
 •           umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe, pod warunkiem wyrażenia na niego zgody.
 1.       Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
 •       Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
 •       Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 •       rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
 1.       Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego lookartyou.com przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego lookartyou.com
 2.       Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem  http://www.lookartyou.com/pl/content/13-polityka-cookies
 3.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 4.       Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
 5.       Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3
Warunki sprzedaży

 1.       Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2.       Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3.       W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4.       W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5.       Sklep internetowy lookartyou.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6.       Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
 •         złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
 •         potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
 1.       Na adres e-mail kupującego sklep internetowy lookartyou.com przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
 •       głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,
 •       łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,
 •       podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
 1.       Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto wgląd w historię zamówień z ostatnich 30 dni.
 2.       W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https//www.lookartyou.com/pl/logowanie. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć zgodnie z Polityką Prywatności.
 3.    Look Art You Arkadiusz Migdałdostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 4.    W chwili dostawy Sklep internetowy lookartyou.com dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 5.    Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
 •  1 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie,
 •  1 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności             konsument  wskazał przedpłatę na konto bankowe
 •  1 do 21 dni roboczych w przypadku towarów, które są oznaczone na stronie  lookartyou.com z dłuższym terminem oczekiwania na produkcję.

           Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy                     dostawy, a przypadku towarów z dłuższym terminem oczekiwania jest to do 20 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin                 dostawy towarów nie powinien przekroczyć 8 dni od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy towarów z dłuższym terminem                             oczekiwania), a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.

      13.        Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na              wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem                    umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie              wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Komentarz” w                    koszyku zamówień. Sklep internetowy lookartyou.com jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we                          wskazanym przez klienta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy lookartyou.com odmówił                    dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, klient jest                            uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

     14.        Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy lookartyou.com bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia                      rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4
Forma płatności

 1.       Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar w następujący sposób:
 •           przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:
  Look Art You Arkadiusz Migdał

  SANTANDER BANK POLSKA S.A.  numer konta 17109017660000000135214653.
 •       gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.
 •       przelewem szybkim przez system płatności PayPal, szczegółowo określony w warunkach płatności.
 •       jednorazowym, elektronicznym Bonem prezentowym lookartyou.com zakupionym w Sklepie internetowym lookartyou.com lub uzyskanym od osoby trzeciej; szczegółowo określonym na stronie internetowej, jeśli Sklep umożliwi taką opcję.
 1.       Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Forma dostawy

 1.       Możliwe sposoby dostarczania towarów kupującemu:
 •       za pośrednictwem kuriera InPost Sp. z o. o.
 •       usługą Paczkomaty 24/7
 •       poprzez odbiór osobisty przez kupującego, jeśli taka opcja jest dostępna i określona na stronie lookartyou.com.
 1.       Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.
 2.       Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
 3.       Możliwe jest dostarczenie towarów poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej po wcześniejszym mailowym określeniu warunków dostarczenia, potwierdzonym przez przedsiębiorcę i konsumenta.

§ 6
Koszt dostarczenia towaru

 1.       Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 6 ust 2 Regulaminu. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez kupującego towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej (Koszt dostawy – GRATIS !), kupujący będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.
 2.       Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień) i każdorazowo znajduje się na stronie Sklepu.

§ 7
Reklamacje Konsumenckie

 1.       Sklep internetowy lookartyou.com jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2.       W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
 •       wysyłając zawiadomienie korzystając z formularza kontaktowego dostępnego on-line pod adresem http://www.lookartyou.com/pl/kontakt
 •       wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres korespondencyjny siedziby przedsiębiorcy;
 •       wysyłając zawiadomienie na adres e-mail przedsiębiorcy;
 1.       Zgłaszając reklamację konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
 2.       Dla zawiadomień reklamacyjnych konsument może skorzystać z ogólnie dostępnych wzorów reklamacyjnych jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
 •       imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
 •       określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
 •       dowód zakupu reklamowanego towaru,
 •       opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
 •       żądanie reklamującego,
 •       datę wniesienia reklamacji,
 •       podpis zgłaszającego reklamację,

W przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

 1.       W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 2.       Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3.       Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej lub Adres Sprzedawcy, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4.       Nierozpatrzenie reklamacji klienta, który nie jest konsumentem w terminach powyżej wskazanych nie stanowi o uznaniu Reklamacji przez Sprzedawcę.
 5.       Prowadzenie przez Sklep internetowy lookartyou.com postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
 •       prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
 •       dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Sklep internetowy lookartyou.com podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 

 

§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1.       Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.
 2.       Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 3.       Konsument informuje Sprzedawcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
 •       skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 1; lub
 •       złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 1.       Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 2.       Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
 3.       Sklep internetowy lookartyou.com zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w § 6 Regulaminu.
 4.       Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.       Zwrotu płatności Sklep lookartyou.com dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.
 6.       Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
 7.    Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 8.    Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym lookartyou.com  ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
 9.    Sklep lookartyou.com nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:
 •       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 •       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 •       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 •       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 •       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 •       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9
Wymiana towaru

 1.       Sklep Internetowy lookartyou.com umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1-7 i 9-12, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2.       Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:
 •       skorzystać ze wzoru standardowego formularza wymiany, określonego w Załączniku nr 2; oraz
 •       zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”
 •       złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
 •       zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”

Zamówienia z dopiskiem “Wymiana” pozwalają na bezzwłoczną rezerwację nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy lookartyou.com towarów od których zakupu konsument odstępuje.

 1.       W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 4 ust. 1.
 2.       W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep internetowy lookartyou.com dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 

 1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),jest Look Art You Arkadiusz Migdał z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lekcyjna 154 , NIP 649-164-85-11, REGON 368354483.

 2.       Inspektor ochrony danych osobowych – można się z nim skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw z tym związanych. Sposoby kontaktu:
 •       listownie na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Look Art You,                           ul. Lekcyjna  154, 51-169 Wrocław
 •       drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@lookartyou.com
 1.       Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych oraz cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego lookartyou.com, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).

 1.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, dokonywania i obsługi transakcji, obsługi płatności za towary, świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienia bezpieczeństwa usług, korzystania z serwisu lookartyou.com oraz obsługi ewentualnych reklamacji i problemów technicznych– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes; czas przetwarzania – niezbędny do realizacji usług, maksymalnie 7 lat o momentu rozpoczęcia transakcji.

- podatkowym i rachunkowym – podstawa prawną są obowiązujące przepisy podatkowe; czas przetwarzania – odpowiedni w jakim organy podatkowe nakazują ich przechowywanie.

- przesyłania materiałów marketingowych droga elektroniczną, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez zgoda; czas przetwarzania – do momentu wycofania zgody.

 1.       Na podstawie umów pisemnych możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług m.in. realizacji płatności, czy wysyłki towarów. Jednocześnie oświadczamy, iż powierzone nam dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 2.       Każda osoba powierzająca nam swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.
 3.       Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy kupna-sprzedaży w związku z zawarta transakcją i może skutkować brakiem możliwości korzystania z serwisu lookartyou.com.
 4.       Każdy ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5.       Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6.    Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), jednak nie będzie to wpływać na sytuację oraz nie wywoła żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do analizy osobistych preferencji, zainteresowań i ich oceny.
 7.    Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. F RODO).
 8.    Dane Klienta, który zakładając Konto dokona rejestracji w Sklepie internetowym będą gromadzone na   podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Klient zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 9.    Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją Zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego  (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 10.    Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11.    Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
 12.    Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, w sytuacji gdy wymagane jest to w celu realizacji zamówienia tj.:  
 •         podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 •         podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 •         bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 •         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa,
 •         podmiotom wspierającym działalność Sklepu na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy.

§ 11

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego lookartyou.com

 1.         Look Art You Arkadiusz Migdałumożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego lookartyou.com.
 2.         Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego lookartyou.com oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3.         Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
 •       naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
 •       nawołujące do nienawiści czy przemocy,
 •       obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
 •       pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 1.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1.       Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego lookartyou.com oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2.       Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
 •       wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres korespondencyjny przedsiębiorcy;
 •       wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 1.       Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
 •       imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
 •       określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
 •       datę wniesienia reklamacji,
 •       podpis zgłaszającego reklamację,
 1.       W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 2.       Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1.       Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego lookartyou.com  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2.       Sklep internetowy lookartyou.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4.       Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego lookartyou.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5.       Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego lookartyou.com (http://lookartyou.com/regulamin). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6.       Sklep internetowy lookartyou.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.