POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Pobierz PDF

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),jest Look Art You Arkadiusz Migdał z siedzibą we Wrocławiu 51-169, ul. Lekcyjna 154 NIP 649-164-85-11, REGON 368354483.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych – można się z nim skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw z tym związanych. Sposoby kontaktu:
 • listownie na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Look Art You, ul. Lekcyjna 154, 51-169  Wrocław
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@lookartyou.com.
 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych oraz cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego lookartyou.com, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, dokonywania i obsługi transakcji, obsługi płatności za towary, świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienia bezpieczeństwa usług, korzystania z serwisu lookartyou.com oraz obsługi ewentualnych reklamacji i problemów technicznych– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes; czas przetwarzania – niezbędny do realizacji usług, maksymalnie 7 lat o momentu rozpoczęcia transakcji.

- podatkowym i rachunkowym – podstawa prawną są obowiązujące przepisy podatkowe; czas przetwarzania – odpowiedni w jakim organy podatkowe nakazują ich przechowywanie.

- przesyłania materiałów marketingowych droga elektroniczną, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez zgoda; czas przetwarzania – do momentu wycofania zgody.

- realizacji pełnej funkcjonalności strony internetowej w postaci tzw. plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np.: komputer, telefon, laptop) i używane do przechowywania w nich informacji (zapamiętywanie danych i zapisywanie preferencji przeglądania). Użytkownik serwisu sam decyduje o sposobie zapisywania plików cookies, przez ustawienia przeglądarki internetowej.

 1. Na podstawie umów pisemnych możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług m.in. realizacji płatności, czy wysyłki towarów. Jednocześnie oświadczamy, iż powierzone nam dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 2. Każda osoba powierzająca nam swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy kupna-sprzedaży w związku z zawarta transakcją i może skutkować brakiem możliwości korzystania z serwisu lookartyou.com.
 4. Każdy ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), jednak nie będzie to wpływać na sytuację oraz nie wywoła żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do analizy osobistych preferencji, zainteresowań i ich oceny.
 7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. F RODO).
 8. Dane Klienta, który zakładając Konto dokona rejestracji w Sklepie internetowym będą gromadzone na   podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Klient zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 9. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją Zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
 12. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, w sytuacji gdy wymagane jest to w celu realizacji zamówienia tj.:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym działalność Sklepu na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy.